Apie mokyklą

Istorija

1965 m. rugsėjo 1-ąją duris atvėrė Prienų vaikų muzikos mokykla. Pirmųjų 75 mokinių laukė 8 mokytojų kolektyvas, kuriems vadovavo direktorė Laima Leimonienė. Pirmieji mokytojai buvo A. Simanavičienė, E. Vasiliauskas, R. Dimšaitė, S. Rudžionis, P. Tamulis, A. Puidokas, L. Brazdžionytė, A. Kojelis.  Mokykloje buvo mokoma groti fortepijonu ir akordeonu. Kasmet mokykla vis augo, plėtėsi, daugėjo mokinių ir mokytojų, buvo atidaromos naujos klasės.  1987-1989 m.  mokyklai vadovavo Remigijus Adomaitis.

Nuo 1989 m. mokyklai vadovavo Rasa Staliūnienė. Per tuos metus mokykla išaugo ir pasikeitė. 1992 m. atidarytas dailės skyrius, dailės disciplinas pradėjo dėstyti mokytojas Vladas Tranelis. 1997 m. Prienų rajono tarybos sprendimu  Prienų miesto vaikų muzikos mokykla pradėta vadinti Prienų meno mokykla. 1997 metais mokykla perkelta į didesnes ir erdvesnes patalpas. Šiuo metu yra fortepijono, akordeono, styginių (smuiko ir gitaros), liaudies instrumentų (kanklių, birbynės, lumzdelio, armonikos), pučiamųjų (klarneto, saksofono), chorinio dainavimo ir dailės ( fotografijos ir dizaino) klasės. Mokykloje vykdomos ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, išplėstinio, vaikų ir suaugusiųjų mėgėjų muzikinio ir meninio ugdymo programos, kurios padeda susipažinti ir tobulinti savo žinias muzikos ir dailės srityse. Mokiniai ugdomi įvairiuose meniniuose kolektyvuose.

Per penkiasdešimt savo gyvavimo metų mokykla išleido 45 muzikantų ir 18 dailininkų laidų, Neformaliojo vaikų  švietimo pažymėjimai išduoti 1073 mokiniams, kuriuos meno pažinimo keliu mokykloje daugelį metų vedė mokytojai: L. Leimonienė, R. Juronienė, A. Zdanavičius, I. Martusevičienė, L. Barėtaitė, S. Sinkevičienė, D. Kolpakovienė, R. Staliūnas, R. Staliūnienė, Z. Petravičienė, L. Šileikienė.  Galime didžiuotis savo auklėtiniais, kurie yra puikūs muzikantai, dailininkai, įvairių tarptautinių bei respublikinių konkursų laureatai, diplomantai, festivalių, projektų bei koncertų dalyviai. Nemažai auklėtinių, baigusių muzikos studijas, grįžo skleisti gėrį, kūrybos džiaugsmą į mokyklą, kur žengė pirmuosius žingsnius į meno pasaulį. Tai Rasa Staliūnienė, Snieguolė Sinkevičienė, Laima Šileikienė, Aušra Jaskutėlienė, Lina Bendoraitienė, Virginija Galinienė, Laura Bačiliūnienė, Daiva Radzevičienė.

2015 m. rugsėjo 1 d. mokyklos duris pravėrė 313  mokinių (241 muzikantas ir 72 dailininkai), o savo patirtimi dalijasi  30 mokytojas, dirba 8 administracijos ir aptarnaujančio personalo darbuotojai. Prienų meno mokyklos mokytojai siekia ugdyti kūrybingą asmenybę, jaučiančią grožį ir gėrį, gebančią mylėti, norinčią matyti pasaulį įvairiausiomis spalvomis. Tikime savo darbo prasme ir kokybe.

Prienų meno mokykla

Mokyklos pavadinimas   – Prienų meno mokykla,  trumpasis pavadinimas – Prienų MM.

Mokyklos juridinio asmens kodas – 190202465.

Mokykla įsteigta 1965 m. birželio 1 dieną; įregistruota Juridinių asmenų registre 2005 m. liepos 20 dieną.

Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės mokykla.

Mokyklos savininkas – Prienų rajono savivaldybė, savivaldybės kodas – 111107225, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai. Savininko teises įgyvendinanti institucija – Prienų rajono savivaldybės taryba.

Mokyklos buveinė – Kauno g. 2C  Prienai.

Mokyklos grupė – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla.

Mokyklos paskirtis – vaikų ir suaugusiųjų muzikinis ir meninis ugdymas pagal ilgalaikes ir kryptingas neformaliojo švietimo programas.

Mokymo kalba – lietuvių;

Mokymo formos – dieninė, savarankiškas ugdymas.

Mokykloje vykdomos programos – vaikų ankstyvojo muzikinio ir meninio ugdymo, pradinio muzikinio ir meninio ugdymo, pagrindinio muzikinio ir meninio ugdymo,  išplėstinio muzikinio ir meninio  ugdymo programos, vaikų ir suaugusiųjų mėgėjų muzikos ir meninio ugdymo programa;

Išduodami pažymėjimai – Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas, Mokyklos nustatytos formos programos baigimo pažymėjimas.

Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas bankuose. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei Prienų meno mokyklos nuostatais.

Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

Pagrindinė veiklos rūšis – kultūrinis švietimas, kodas 85.52.

Kitos veiklos rūšys: kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59; švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60, bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01, muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma, kodas 77.29.30, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

Išsilavinimo pažymėjimas – ugdytiniui, baigusiam pagrindinio muzikinio ir meninio ugdymo programą (bazinis kursas), išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas.

1. Vizija

Mokyklos vizija – moderni ir patraukli mokykla, ugdanti savarankišką, kūrybingą, kultūrines tradicijas puoselėjančią asmenybę.

2. Misija

Mokyklos misija – vykdyti neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį papildančias meninio ugdymo programas, aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime.

3. Tikslai:

3.1. efektyviai ir kokybiškai organizuoti neformaliojo švietimo užsiėmimus siekiant ugdyti savarankišką, motyvuotą asmenybę;

3.2. ieškoti galimybių mokymo bazės atnaujinimui, mokymo priemonių modernizavimui;