Teisinę informaciją galima rasti:

Mokyklos nuostatai

Mokyklos strateginis planas

Mokyklos veiklos programa

Mokyklos ugdymo planas

Pas direktorę:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymai, kolegijos nutarimai.

Vidaus tvarkos taisyklės.

Metodinės veiklos dokumentai.

Mokinių vidaus tvarkos taisyklės.

Mokymo programos

Mokyklos tarybos posėdžių protokolai ir jų registracijos žurnalas.

Mokytojų tarybos posėdžių protokolai ir jų registracijos žurnalas.

Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registracijos žurnalas – raštinėje

Direktoriaus įsakymai moksleivių klausimais ir jų registracijos žurnalas – raštinėje

Mokyklos inspektavimo knyga – raštinėje

Mokinių asmens bylos – pas mokytojus

Ugdytinių sąrašai – raštinėje

Teisės aktai:

LR Konstitucija (http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm)

LR švietimo įstatymas (http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395640)